Boglige fag i 9. klasse

I følge lovgivningen skal vi som efterskole “stå mål med” folkeskolen, og det har som konsekvens, at en række boglige fag er obligatoriske og i 9. klasse også er obligatoriske prøvefag.

Obligatoriske fag i 9. klasse

Dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, biologi, geografi, samfundsfag, historie, kristendomskundskab.

Af disse fag er følgende obligatoriske prøvefag: dansk (skriftligt og mundtligt), skriftligt matematik, fællesfaglig mundtlig naturfagsprøve, mundtligt engelsk.

Blandt følgende fag udtrækkes eet som prøvefag: skriftlig engelsk eller mundtlig prøve i eet af fagene samfundsfag, historie, kristendomskundskab

Blandt følgende fag udtrækkes eet som prøvefag: matematik (mundtligt), geografi og biologi (skriftligt), idræt praktisk prøve.

Studietid
Der skal også læses lektier og laves afleveringsopgaver. Derfor er der hver dag “studietid”, hvor der kan læses lektier enten individuelt eller sammen med andre elever. 2 lærere står til rådighed til at hjælpe med lektierne.

Dansk
Ja, du skal aflevere stile, lave retskrivnings- og læseprøver, analysere og øve mundtlige fremlæggelser. Der er mange ting, du skal blive skrap til i 9.klasse – ikke mindst at kende forskel på de forskellige genrer. TV-reklamer hører til det mere sjove og digte måske det lidt kedelige, men vi skal igennem det hele, så du kan gå til folkeskolens afgangsprøve i dansk.

Matematik
I 9. klasse er der fokus på at gøre eleverne klar til folkeskolens afgangsprøve. Eleverne vil blive præsenteret for praktisk matematik samt brugen af IT i løsning af opgaver.

Engelsk
Vi har to lærere i klassen, hvilket giver øget mulighed for individuel hjælp.
I undervisningen lægges der bl.a. vægt på mundtlighed, dvs. der arbejdes med en række snakke-øvelser, så den enkelte elev får mest mulig taletid på engelsk, og der dermed ikke er for meget kommunikation mellem lærer og en enkelt elev.
Derudover arbejdes der med forståelsen af grammatik og brug af ordbøger for dermed hurtigt at kunne se udvikling i det skriftlige arbejde.

Tysk
I den daglige undervisning lægges der vægt på den mundtlige side af sproget gennem forskellige samtaleøvelser, så den enkelte elev får lejlighed til at bruge sproget så meget som muligt. Vi læser også tekster om forskellige emner, der er interessante for unge mennesker, ligesom vi inddrager film og andre medier i undervisningen. Naturligvis kan vi ikke slippe uden om også at skulle lave grammatiske opgaver, men grammatik behøver ikke nødvendigvis at være kedeligt.
Gennem det mundtlige og det skriftlige arbejde kommer vi rundt om centrale kundskabs- og færdighedsområder, der sætter eleven i stand til at gå til prøve.
Der lægges i undervisningen vægt på at opbygge et positivt forhold til det tyske sprog.

Naturfag
Faget indeholder fysik/kemi, biologi og geografi og undervisningen består hovedsageligt af at gennemføre de 6 obligatoriske fællesfaglige forløb, som er en forudsætning for at gå til folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen er altid en kombination af teori og praktiske forsøg. Faget er samtidig en kobling mellem det du møder i hverdagen og forklaringen bag. Vi forsøger til hvert forløb at komme på ekskursion ud af huset til relevante steder.

Medborgerskab
Faget indeholder kristendom, samfundsfag og historie og vil give et indblik i, hvordan samfundet og verden hænger sammen, og hvordan de tre fagområder har påvirket hinanden gennem historien. Der arbejdes med overordnede temaer, hvor alle tre fag indgår under. Undervisningen varierer, så den fx indeholder oplæg fra læreren, gruppearbejde og konkretisering af temaet uden for klasselokalet.

Obligatoriske fællesfag

Foruden den daglige morgensang mødes alle skolens elever i løbet af ugen i skolens foredragssal, hvor de har

  • Fortælletime
  • Fællessang