10. klasse

I følge lovgivningen skal vi som efterskole “stå mål med” folkeskolen, og det har som konsekvens, at en række boglige fag er obligatoriske.

10. klasse på lille efterskole i Nordjylland

obligatoriske fag i 10. klasse

Dansk, matematik, engelsk.
Eleverne niveaudeles i disse fag.

Det er den enkelte elev og dennes forældre, der afgør, om eleven skal gå til prøve i disse fag.

Boglige valgfag

Læs mere her om de boglige valgfag i 10. klasse på Onsild Idrætsefterskole

Dansk

Undervisningen i dansk i 10. klasse er naturligvis baseret på litteratur i bred forstand – romaner, noveller, digte, kortfilm, reklamer og meget andet, fordi det er en forudsætning, at eleven bliver god til at kunne genkende og selv skrive i forskellige genrer. Der skal analyseres tekster og øves mundtlige fremlæggelser, og der skal naturligvis også afleveres skriftlige arbejder, så de centrale kundskabs- og færdighedsområder udvikles og eleven bliver i stand til at gå til FS10 i dansk.
Undervisningen i dansk er niveaudelt, og det betyder, at den enkelte elev hele tiden får udfordringer, der svarer til det niveau, han eller hun på et givet tidspunkt befinder sig på og giver større mulighed for faglig udvikling.

Matematik

Vi har niveaudelt undervisning i 10.klasse – hvilket gør det muligt at målrette undervisningen til den enkelte elev. Alle elever vil blive præsenteret for praktisk matematik samt brugen af IT i løsning af opgaver. Eleverne kan aflægge 10.-klasseprøven i matematik.

Engelsk

Vi har niveaudelt undervisning i 10. Klasse på Onsild Idrætsefterskole, og det betyder, at hver elev bliver undervist så tæt på deres eget niveau som muligt. Desuden har vi i en del af timerne to lærere i klassen, hvilket giver øget mulighed for individuel hjælp.
I undervisningen lægges der bl.a. vægt på mundtlighed, dvs. der arbejdes med en række snakke-øvelser, så den enkelte elev får mest mulig taletid på engelsk, og der dermed ikke er for meget kommunikation mellem lærer og en enkelt elev.
Derudover arbejdes der med forståelsen af grammatik og brug af ordbøger for dermed hurtigt at kunne se udvikling i det skriftlige arbejde.

Fysik & Kemi

I fysik arbejder vi med at højne elevernes interesse for naturvidenskab. Der leges med forsøg og der drages teoretiske konklusioner ud fra disse. Timerne er ligeligt fordelt mellem fysik og kemi.
Undervisningen er altid en kombination af teori og praktiske forsøg. Faget er samtidig en kobling mellem det du møder i hverdagen og forklaringen bag.
I fysik i 10. klasse arbejdes der med to overordende emner, bølger og radioaktivitet. I kemi er det menneskelig ernæring, der står i højsædet. Eleverne kan ved skoleårets slutning gå til 10. klasses prøven i fysik/kemi.

Tysk

I den daglige undervisning lægges der vægt på den mundtlige side af sproget gennem forskellige samtaleøvelser, så den enkelte elev får lejlighed til at bruge sproget så meget som muligt.
Vi læser også tekster om forskellige emner, der er interessante for unge mennesker, ligesom vi inddrager film og andre medier i undervisningen. Naturligvis kan vi ikke slippe uden om også at skulle lave grammatiske opgaver, men grammatik behøver ikke nødvendigvis at være kedeligt.
Gennem det mundtlige og det skriftlige arbejde kommer vi rundt om centrale kundskabs- og færdighedsområder, der sætter eleven i stand til at gå til prøve i enten FSA eller FS10.
Der lægges i undervisningen vægt på at opbygge et positivt forhold til det tyske sprog.

Studietid

Der skal også læses lektier og laves afleveringsopgaver. Derfor er der hver dag “studietid”, hvor der kan læses lektier enten individuelt eller sammen med andre elever. 2 lærere står til rådighed til at hjælpe med lektierne.

Obligatoriske fællesfag

Foruden den daglige morgensang mødes alle skolens elever 1 gang dagligt i skolens foredragssal, hvor de har

- Fortælletime
- Fællessang
- Aktuel Orientering

19

Besøg os

Har du lyst til at se vores skole og høre lidt om hvordan det er at være elev på Onsild Idrætsefterskole, så tilmeld dig én af følgende datoer i nedenstående formula

Book besøg

Visit Icon
Besøg os
Bliv Elev Icon
Onsild livet